tmp1405825631049.jpg

By July 20, 2014 3:07 am

Elizabeth Redlin (20) of Oshkosh North dribbles downcourt against Mackenzie Greisch of Appleton North. The Oshkosh North Spartan girls (…)

Jim Koepnick / for Oshkosh Northwestern Media